fbpx

Voorwaarden

RSZ Motorsport – Algemene Voorwaarden 2014

 

 

Artikel 1 – Definities

Ondernemer: RSZ Motorsport BV

Consument: deelnemer aan cursus, race of Vrij Rijden sessie, georganiseerd door RSZ Motorsport BV

Dienst: cursus, race of Vrij Rijden sessie, jaarlijkse registratie, jaarlicentie, daglicentie

Aanbod: een of meerdere diensten (zie definitie van dienst hierboven)

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

RSZ Motorsport BV

Postbus 3

5250 AA  Vlijmen

Telefoonnummer: +31653165457

KvK-nummer: 34369746

BTW-nummer: NL8216.55.632.B01

 

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

3.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de  ondernemer en elke op afstand overeengekomen overeenkomst tussen  ondernemer en consument.

3.2       Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.3       Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg op of andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

3.4       Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 – Het aanbod

4.1       Indien het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.2       Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten op de website en in de webshop en de prijzen hiervan. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.

4.3       Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

5.1       De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen van de daarbij gestelde voorwaarden.

5.2       Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

5.3       Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

5.4       De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

6.1       Bij de aankoop van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst tot 14 dagen voor de datum van de dienst zonder opgaaf van redenen te ontbinden.

6.2       Indien de consument tot één week voor de datum van de dienst schriftelijk en aangetekend een doktersverklaring indient waarin wordt verklaard dat de consument wegens ernstige ziekte, ongeval of overlijden de dienst niet kan afnemen, zal ondernemer 100% van het aankoopbedrag restitueren.

6.3       Indien de consument tot één week voor de datum van de dienst schriftelijk en aangetekend en vergezeld van een verklaring van een erkende instantie verklaart wegens niet-vrijwillige werkeloosheid, echtscheiding of ontbinding van een samenlevingsovereenkomst, herexamen dat de consument op de datum van de dienst moet afleggen, toewijzing van een huur/koopwoning of overlijden of levensgevaar van hond, kat of paard de dienst niet te kunnen afnemen, zal de ondernemer 50% van het aankoopbedrag restitueren.

6.4       Indien de consument een bedrag heeft betaald, zal de ondernemer dit bedrag of het percentage van het bedrag zoals genoemd in artikel 6.2 of 6.3 zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de herroeping terugbetalen.

 

7 – De prijs

7.1       Indien de ondernemer met de consument bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is de ondernemer niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.

7.2       Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen twee maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de consument de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging, tenzij de bevoegdheid tot prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

7.3       Indien de prijsverhoging na twee maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, is de consument gerechtigd de overeenkomst te ontbinden wanneer de prijsverhoging meer dan 5% bedraagt, tenzij deze prijsverhoging het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of deze verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

7.4       Alle prijzen zijn in Euro’s en zijn inclusief BTW.

 

8 – De betaling

8.1       Betaling voor levering van de diensten kan op de volgende wijze geschieden:

a) Per iDEAL, direct bij het bestellen van de dienst.

b) Per bancaire overboeking op het rekeningnummer van de ondernemer.

c) Contant op de dag van de dienst.

 

9 – Incassokosten

9.1       Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de consument. In ieder geval is de consument in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

9.2       Indien ondernemer aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking .

 

10 – Geschillen

De rechter in de vestigingsplaats van de ondernemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft ondernemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

11 – Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen ondernemer en consument is Nederlands recht van toepassing.

Shopping cart
There are no products in the cart!
Continue shopping
0